Phỏng vấn ông Anthony Salzman – Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam // Back to NEWS

17/07/2015
Category: Phương Tiện Truyền Thông

VTV interviews Anthony Salzman at the Vietnam Mid-term Annual Business Forum 2015.

?autoplay=1&showinfo=0&rel=0&loop=1" frameborder="0" allowfullscreen>
alt-txt